ข่าว & CSR
คณะนักศึกษาหลักสูตร Mini MRE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานโครงการ The Complete
คณะนักศึกษาหลักสูตร Mini MRE โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมโครงการ The Complete และฟังบรรยายจากผู้บริหารบ้านสวนทองกรุ๊ป
© 2013-2020 Bansuanthong Company Limited. All rights reserved.